Ga terug

Modaliteiten en organisatiestructuur

Modaliteiten

 • De nominale waarde van een B-aandeel is € 250.
 • Bij een nieuwe kapitaalophaling zal telkens een uitgiftepremie worden berekend.
 • Ieder gezinslid kan intekenen op maximaal 20 B-aandelen of € 5000.
 • Je hebt recht op een eventueel dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.
 • De opbrengst hangt af van de gezamenlijke prestaties van alle windturbines. Dit heeft als voordeel dat het risico gespreid wordt als één windturbine minder presteert.
 • Je kan jaarlijks uit de coöperatie stappen. Voor de terugbetaling wordt de waarde van je B-aandelen berekend op basis van het eigen vermogen van de coöperatie op dat ogenblik.
 • Als aandeelhouder heb je medezeggenschap op de algemene vergadering.

 

Organisatiestructuur

Samenstelling raad van bestuur

De coöperatie wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum vier en maximum zes bestuurders, al dan niet vennoten. De bestuurders worden tijdens de algemene vergadering door de coöperanten gekozen en worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar. Behalve de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, bezit de raad van bestuur alle bestuursbevoegdheden die nodig zijn om de coöperatie te besturen en het doel van de coöperatie te verwezenlijken.

De raad van bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden, die elk bewust zijn gekozen op basis van hun competenties:

 
 • Piet Colruyt (voorzitter):
  Sociaal ondernemen (o.a. coauteur van het boek ‘Allemaal Sociaal 3.0’)
 • Bart Vander Elst:
  Financieel-juridische aspecten (Investment Director, Korys)
 • Koen Baetens:
  Technische aspecten hernieuwbare energie (technisch directeur Colruyt Group en bestuurder Parkwind)
 • Jean de Leu de Cecil:
  Financieel-juridische aspecten en bestuur (gewezen secretaris raad van bestuur Etn. Franz Colruyt) en externe bestuurder
 • Peter De Bonte
 • Robin Rys
 

Peter De Bonte  en Robin Rys werden op de Algemene Vergadering van juni 2018  voorgedragen en verkozen door de coöperanten.

 

De algemene vergadering

Als coöperant voer je in eerste instantie je zeggenschap uit via de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten van Eoly Coöperatie. Ze komt minstens eenmaal per jaar samen. Als aandeelhouder heb je één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal B-aandelen dat je bezit. Dit geldt zowel voor A-aandeelhouders als B-aandeelhouders.

De algemene vergadering bezit volgende bevoegdheden:

 
 • De bestuurders benoemen
 • De commissaris benoemen
 • De jaarrekening goedkeuren
 • Beslissen over de toekenning van dividenden
 • Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beleid
 • De statuten wijzigen
 

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van juni om 17 uur en zal voor de eerste keer plaatsvinden in 2018. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Als coöperant word je hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

 

Officiële documenten

De statuten

Dit is een officieel document waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen binnen Eoly Coöperatie toegelicht worden.

Download

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een verdere aanvulling op de statuten van Eoly Coöperatie. Hierin worden de concrete regels rond de werking van de coöperatie uiteengezet.

Download